ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «GOLDEN VISA» - ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Πρόκειται για προνόμιο διαμονής και όχι υποχρέωση διαμονής δεδομένου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο πολίτης της τρίτης χώρας δεν έχει υποχρέωση να διαμένει στην Ελλάδα κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα κάθε έτος, αλλά παραμένει κάτοχος της άδειας ακόμη και με λίγες μέρες διαμονή στην ελληνική επικράτεια. Tο χρηματικό όριο για την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και τοποθετεί την Ελλάδα σε μια προνομιακή κατηγορία σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη.

Ειδικότερα με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:

α)  Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.

β)  Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης κατ` ελάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000), δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000).

γ)  Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου.

δ)  Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 όπως ισχύει.

ε)  Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και είναι ενήλικος.


Loading...